Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

  • Marina Deak (IDS)

POTPREDSJEDNICI:

  • Davor Brečević (IDS)

ČLANOVI:

  • Zoran Kalčić (IDS)
  • Antonio Đaković (IDS)
  • Ivan Radetić (IDS)
  • Boris Šverko (SDP)
  • Robert Malinarić (SDP)
  • Serđo Popović (DEMOKRATI, HSS, LABURISTI)
  • Oliver Bikić (HDZ)
  • Celeste Gerometta (IDS)

Mogućnost prisustvovanja građana na sjednici Općinskog vijeća uređeno je člankom 115. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar i člankom 21. Izmjena i dopuna poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera:

“Članak 115.
Poziv za sjednicu Vijeća objavljuje se na javnom mjestu (web stranice, oglasna ploča), a građani uz najavu mogu dobiti na uvid sve materijale za sjednicu u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Građani koji imaju prebivalište na području Općine Vrsar mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili sjednicama radnih tijela ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Građani koji žele prisustvovati sjednici Vijeća moraju to najaviti Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
Sjednicama mogu prisustvovati i građani koji nemaju prebivalište na području Općine, a o tome odlučuje Predsjednik Vijeća.
Na sjednicama Vijeća i radnih tijela mogu prisustvovati zainteresirane osobe – građani u broju koji ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik Vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici na temelju redoslijeda prijava.
Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti, osim ako im predsjednik Vijeća ne da riječ.
Ako građanin na sjednicama tijela remeti red i postupa suprotno od odredbi ovoga članka, predsjednik Vijeća će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.”

Svi zaključci i odluke usvojeni na Općinskom vijeću  mogu se pogledati u Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera

Kontakt:

Luana Mihelić Terlević

Tel: 052/441-339

e-mail: luana.mihelic.terlevic@vrsar.hr

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općina Vrsar Orsera

Mandatno verifikacijska komisija – Izvješće

Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga

Odluka o otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova prestanka postojanja pravne osobe

Odluka o izradi izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, i stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog plana uređenja dijela starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara

Zaključak o usvajanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Zaključak o donošenju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 2022. godini

III. izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenja javnih površina

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-Orsera

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera 29.03.2022.

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Poziv za elektroničku 5. sjednicu Općinskog vijeća Općina Vrsar Orsera

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2021.godinu

Izmjene i dopune programa upravljanja imovinom Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini

Izmjene i dopune programa jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu6.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom društvu Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području općine Vrsar-Orsera u 2021. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u području prostornog uređenja u 2021. god

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2021.godinu

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća 30.12.2021_

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za elektroničku 4. sjednicu Općinskog vijeća Općina Vrsar Orsera

Mandatno verifikacijska komisija – Izvješće

Zaključak – Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021.2022

Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Program upravljanja imovinom Općine Vrsar za 2022. godinu

Program jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu

Program obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u 2022. godini

Program javnih potreba u obrazovanju u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2022. godini

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti očuvanju i unapređenju zdravlja u 2022. godini

Program javnih potreba u civilnom društvu u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar-Orsera za 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu

Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu

Program javnih potreba u području prostornog uređenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2022. godini

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022.godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vrsar-Orsera za financiranje političkih stranaka, vijećnika izabranih s neovisnih lista i vijećnika zastupnika nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini

Zapisnik s 4. sjednice održane 23. i 24.12.2021